Sunday, 10 17th

Last updateFri, 26 Jul 2019 3pm

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Welcome to Inyabutatu

IKIBAZO SI AMOKO NI UBUTEGETSI BUBI.

Logo 111 1222

Posted: 2014-08-25
Source: SUPPORTING COMMITTEE

Kubera kuvukira mu bwoko butotezwa na leta, hari abanyarwanda bagowe: barafungwa, baratwikirwa, baricwa, bimwa amashuri, bakorerwa jenoside, babura akazi, bahunga igihugu cyabo, ibyabo biteye agahinda ntawabivuga ngo azabirangize, bari kugira amahirwe bataravutse.

Ivanguramoko riravuza ubuhuha mu bigo bya leta, amashuri, amavuriro, amagereza, amasengero, amakambi y’impunzi, ibigo by’abihayimana, ibigo by’abasirikare, yewe no mu marimbi rizagerayo niba ritarahagera.

Ivanguramoko ni shitani yateye abanyarwanda, ibamereye nabi kuburyo basigaye bakoresha amagambo atakundaga kugendana mu nteruro imwe none ayo magambo yabaye indatana, ingero: gushimuta umuntu, kwanika amagufa y’abapfuye, gukaraba amaraso y’abantu, kuririmba intsinzi uhagaze mu maraso no mu mirambo y’abapfuye, abakobwa bitwaza igitsina cyabo nk’umutego wica abagabo, uburozi busa n’amazi meza bwica umuntu adasambye, umujenerali utazi gusoma no kwandika, ubwicanyi ndengakamere, guhiga impunzi bukware, n’andi magambo yerekana amarorerwa nk’ayo.

Birashoboka ko hari igihe abahutu n’abatutsi babanaga neza, ariko ubu noneho ibintu byarahindutse: uhuye n’umuhutu wanga abatutsi ukamubaza impamvu yanga abatutsi, yakubwira akari imurori, ukagomba kumuhunga udashaka kumva amagambo mabi avubuka mu mutima we usendereye urwango; uhuye n’umututsi wanga abahutu ukamubaza impamvu yanga abahutu, ntiyabona aho ahera n’aho arangiriza, waba ubaye nk’uworosoye uwabyukaga, yakubwira ugasigara wicuza icyatumye umutoneka mu gikomere gituma atagoheka.

Mbese dukeneye kuburyo bwihutirwa abafundi bazobereye mu gusenya ibikuta byakabuhariwe letaza Repubulika zubatse byo gutandukanya amoko no gutuma yicara ashihana, maze aho ibyo bikuta bivuye abo bafundi bakahubaka amateme menshi yo gutuma amoko ahura akagirana umubano mwiza.

Iyo shitani irwanisha amoko yirirwa iyogoza u Rwanda kuburyo iyo bugorobye itaha kwa perezida ikarara aho araye. Wagirango buri munyarwanda ayonka mu mashereka ya nyina.

Abacakara ba shitani bagomba kumenya ko nta rukundo igira, ntizi uko rusa, nta n’igisa narwo kibarizwa mu bwami bwayo. Ubwami bwayo burangwa n’ibibi gusa byonyine: urupfu, uburoko, ruswa, ubuhemu n’indanini, ubwirasi bwinshi, imanza z’ikinamico, umwiryane, inzara, ibinyoma, indwara, ubwicanyi, intambara z’urudaca, induru n’imiborogo, ubusambanyi buruta ubw’isazi, ubugome bukabije, ukwiheba guhoraho.

Uwapfuye yarihuse atarebye ukuntu iyo shitani itesha umutwe mwenekanyarwanda agata ubumuntu akitwara bunyamaswa kugeza aho asogota abana bakivuka abahora ubwoko bwabo. Umunyarwanda wifata ku gahanga agatuka abandi banyarwanda abaziza ubwoko bwabo abayivamo nk’inopfu, yerekana ko nta muntu umurimo, yamamaza ukuntu iriya shitani twakomeje kuvuga yamwaritsemo.

Umuntu nk’uwo tugomba kumwirinda no kumugendera kure. Umugiranabi yaba umuhutu cyangwa umututsi ntawe ugomba kumuhishira. Buri wese yagombye kubabazwa n’ibyaha byanditswe ku bwoko bwe, akabyamaganira kure, akirinda kuba nyamwongerabibi, agaharanira guhora ari imanzi.

Amoko yacu uko ari atatu yagombye kudutera akanyamuneza no gutuma tugaragara neza imbere y’Imana n’imbere y’amahanga, aho kugirango ayo moko atume duhinduka iciro ry’imigani kw’isi yose kubera ukuntu twitwara bunyamaswa duhonyora ubutitsa uburenganzira bwose bw’ikiremwa muntu.

Yemwe mwa bahutu mwe, namwe mwa batutsi mwe, nimwigobotore inzangano zishingiye kw’ivanguramoko, muze dufatanye twubake u Rwanda rushya rusimbagiza abana barwo, rukunda gutaramira abarwo barukeneye, rusangira ibyishimo n’abarwo Imana yikundiye ikabagabira ibyiza byinshi, rutega amatwi abicisha bugufi bakicuza ibyaha byabo nk’uko Simoni Petero yarinze apfa yicuza icyaha cye cyo kwihakana shebuja. Kugirango shitani y’ivanguramoko tuyirukane mu gihugu cyacu, tugomba kubanza gufata icyemezo kidasubirwaho cyo kuyirandura mu mitima yacu.

Buri munyarwanda afashe icyo cyemezo kandi akagishyira mu bikorwa yaba yikuyeho umusaraba uremereye kandi igihugu cyahazamukira. Aho kugirango umuhutu n’umututsi birirwe bashaka kugirirana nabi, nibiyuburure bahinduke abantu bashya beza, bakoreshe ingufu zabo bashaka amayira yose yo kubana neza. Ibyo kumena amaraso bibave mu mutwe no mu mutima. Urwango ntiruvurwa n’urundi rwango.

Urukundo ni rwo muti uhanagura urwango. Ntakuntu tuzabaho neza tudafite urukundo. Abanyarwanda bigaruriwe n’iriya shitani y’ivanguramoko bafite ubuhe burenganzira bwo kwirirwa bavumira ku gahera abicanyi, abarozi, ba rutwitsi, ibisahiranda, abanyabinyoma, abirasi, abayoboke ba karinga, abatekamutwe?

Umwanzuro

Ikibazo si ubwoko, ikibazo ni ukuntu umunyarwanda abukoresha. Umuntu yageranya ubwoko nk’umuriro: umuriro ushobora gukoreshwa mu guteka ibiryo, gushyushya amazi yo kwoga, gutera imyenda ipasi, gutwika amatafari yo mw’itanure, gutumagura itabi, gutwika inzu y’umuturanyi, gutwika imirambo y’abapfuye, mbese umuriro ukoreshwa kuburyo bwinshi.

Ubwoko nabwo ni uko: hari ababukoresha neza, n’abandi babukoresha nabi nk’uko ubutegetsi bubi bwa Repubulika zo mu Rwanda bubigenza.

Hari abameze nk’Interahamwe n’Inkotanyi bitwaza ubwoko bwabo kugirango bakore amarorerwa. Nyamara abanyarwanda babishatse rwose bashobora kurandura ivanguramoko mu mitima yabo, ubwoko bakabuha agaciro kabafitiye akamaro aho kubugira urwitwazo rwo kumena amaraso y’inzirakarengane. Hari abanyarwanda bameze nkabafungiye muri gereza yitwa “ubwoko” kubera ivanguramoko ribari mu maraso. Abo banyarwanda, nibatwemerere tubafashe gutoroka iyo gereza, baze tugendere mu kigare cyanditseho “kuba umuntu birahagije kugirango ufatwe nk’umwana w’Imana, twese turi bene data wo mw’ijuru”.

FPR ntishaka ko hari umunyarwanda usohoka muri iriya gereza.

Hari andi mashyaka yiganjemo abahezanguni akorera muri iriya gereza.

Abiru ba karinga n’umukuru wabo ntibazigera bakoza ikirenge hanze y’iriya gereza.

Repubulika mputu na repubulika ntutsi zikunda kubeshya ziyita ngo “Repubulika y’u Rwanda” ntizishobora kubaho zitari muri iriya gereza nk’uko urufi rudashobora kumara umwanya munini rutari mu mazi.

Abanyarwanda bagushije ishyano: u Rwanda ni akarima k’umuntu umwe, perezida, yirirwa ashinyagurira abanyarwanda ababeshya ko bose repubulika bayisangiye, bityo agakomeza kuyita “Repubulika y’u Rwanda” aho kuyiha izina riyikwiye “Akarima k’umwidishyi wo mu Urugwiro”.

Twe twanditse iyi nkuru dusanga ibyo ishyaka riharahira igeragezwa ry'ubwami bugendera kw'itegekonshinga hifashishijwe Regence rivuga bifite ishingiro.

Byandikiwe kandi bishyiriweho umukono i Londoni mu Bwongereza.

Komite ishyigikiye Ubwami bugendera ku itegekonshinga mu Rwanda.

CSMCR - Comité de soutien pour une monarchie Constitutionnelle au Rwanda

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0044 2083683640/0015857308352

About us

Robot

Platea tristique eleifend non vitae pulvinar est ac Curabitur non auctor. Tincidunt fames pulvinar Curabitur Curabitur adipiscing consequat justo ut dui tristique. Interdum nec tincidunt auctor tincidunt fames pulvinar curabitur...

You are here: Home Home page articles IKIBAZO SI AMOKO NI UBUTEGETSI BUBI.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS