Sunday, 10 17th

Last updateFri, 26 Jul 2019 3pm

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Welcome to Inyabutatu

IKIRANGANTEGO CY'IHURIRO RY'INYABUTATU - Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom - ( RPRK)

UMUCO UKURI 1

Posted: 2014-06-20
Source: Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK

IBISOBANURO:

Ubwisanzure (Freedom) — Iyo umuntu ari kungoyi, nta kindi kintu atekereza usibye ibohorwa rye.

Ubwisanzure ni ngombwa. Umuntu afite uburenganzira yiherewe n’Imana bwo kwishyira akizana, ntagomba kubwamburwa cyangwa kubusabiriza no kubuhakirwa. Ubwisanzure buravukanwa. Umuntu muzima ni ukoresha ubwisanzure bwe mu guhitamo ibyiza aho kuba umucakara wa sekibi.

Si umwenegihugu wenyine ukeneye ubwisanzure, igihugu ubwacyo gikeneye itangazamakuru ryigenga, amashami atatu yigenga kandi aringaniye agize leta {inteko ishinga amategeko (Parliament), ishami rituma amategeko yubahirizwa (Executive), n’ishami ry’ubutabera (Judiciary)}.

Kugirango demokarasi ikore neza abanegihugu bagomba kugira ubwisanzure bwose bakeneye.

Ubutegetsi bugendera ku mategeko (Rule of law) — Igihugu duharanira ni igihugu gifite itegekonshinga abaturage bibonamo, bitoreye, kandi bose bubahiriza kuburyo nta muntu n’umwe uri hejuru y’amategeko. Amategeko yose agomba gushingira kuri iryo tegekonshinga. Iryo tegekonshinga rigomba kwimakaza strong institutions kuko arizo zivanaho ubutegetsi burangwa no guhakirizwa, kwigira ikigirwamana, kunyereza umutungo wa leta, kumena amaraso y’abaturage nk’umena amaraso y’amatungo, kudahana indakoreka zakoze amahano, kumara abantu buri gihe ingoma zihinduye imirishyo.

Turaharanira igeragezwa ry’ubwami bushingiye kw’itegekonshinga rishimangira ibitekerezo bibiri: regence, n’umwami w’icyubahiro gusa uzaba agaragara mu mihango ariko akazaba atemerewe kuvuga politike na diplomasi kuko izo ari inshingano za government n'inteko ishinga amategeko.

Akamaro k’ibyo bitekerezo ni ukigirango u Rwanda ruzagire isimburanwa ku butegetsi ritamena amaraso, no kugirango gutegekwa n’abidishyi biveho burundu, abanegihugu bagire amahoro arambye kuko ubutegetsi buri mu biganza byabo.

Umubano — Abenegihugu bagomba kwiga gufatanya, gutahiriza umugozi umwe, gutabarana,kwiyumvisha ko basangiye gupfa no gukira, kwicengezamo ko gushyira imbaraga zabo hamwe bituma barushaho kugira ingufu nyinshi.

Abakurambere bacu badusigiye imigani yigisha akamaro ko kwisungana bati “Umugabo umwe agerwa kuri nyina” cyangwa ngo “Abagiye inama, Imana irabasanga” cyangwa ngo “Ahari amahoro, uruhu rw’urukwavu rwisasira batatu”.

Nanone batwigisha ko abantu bane baruta abantu umunani bafashe imiheto barasana. Umunsi abanyarwanda bumvise ko ivanguramoko ari ryo risenya u Rwanda kuko rihembera inzangano zitazima, amahoro azaba ari hafi gutaha mu gihugu cyacu, umwanzi azabura aho aduturuka. Abantu ni magirirane. Aho kwishakira amakimbirane n’amacakubiri mu bana b’u Rwanda, leta igomba gushimangira umubano mwiza mu bantu. Ikibazo nyamukuru abanyarwanda bafite ni uko bagombye gukundana none bikaba byarabihishe, kubera kumara igihe kirekire mu butegetsi bubi buboshya kwitandukanya, kwirata, kunena, kwirengagiza ko abantu bose ari abana b’Imana.

Igiti — Igihugu cyacu gifite ubutaka bwiza bwera imyaka yo kudutunga, bumera ibiti byera imbuto zidutunga, bufite inzuri z’amatungo adufitiye akamaro kanini cyane, bumera ibiti bidufatiye runini kuko tubyubakisha amazu kandi tukabicana ndetse tukabivanamo ibikoreshoby’ingeri zose dukeneye ( imivure, amasekuru, inzugi, ameza, intebe, imbehe, inkongoro n’ibindi ).

Abavuga ko u Rwanda arirwo rutubyara kandi ari ingobyi iduhetse ntibabeshya. Igiti kiratwibutsa ko u Rwanda rubyara ibidutunga. Nanone kandi igiti kitwibutsa ya mvugo y’abanyarwanda ngo “Buri muntu ku giti cye”: buri muntu ku giti cye agomba guhembwa cyangwa guhanwa hakurikijwe ibyo yakoze, nta gushyira abantu mu gatebo kamwe. Buri muntu afite isure ye bwite abandi badafite, yewe n’impanga nyampanga (identitical twins) zifite finger prints zidasa, ibiri mu mutima we bizwi n’Imana yonyine yamuremye, igihe cyagera ikamuhamagara ngo imucire urubanza.

Ihuriro ry'Inyabutatu - Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom (RPRK) ryemera ko nta muntu w’imfabusa ubaho, kandi ko nk’uko igihugu gikeneye ubwigenge, n’umuntu ku giti cye akeneye kwishyira akizana. Ihuriro ry'Inyabutatu - RPRK riharanira ko umuntu ku giti cye yicengezamo indangagaciro zimufitiye akamaro kandi zifitiye akamaro abanyarwanda twese: kugira umurava, kudahishira ikibi, kwiyeza, kwanga umugayo, kwicisha bugufi, kwiyumanganya, kworoherana, kutagira indanini, kuvugisha ukuri, gutabara imbabare, gushimira abagiraneza, gukunda igihugu cyacu, n’ibindi nk’ibyo.

Mbese urugero twabaha ni igiti cy' Umuvumu.

Inyamanza — Inyamanza ntawe zonera, nta n’ubwo zikunda gukubagana nk’ibishwi n’ibyiyone, cyangwa gutera urusaku nk’inkotsa, ahubwo ziba zicecekeye, zituje ntawe zakuye, zikeye. Abanyarwanda barazubaha ntibazitera amabuye cyangwa ngo bazihige bakoresheje umuheto n’impiru. Iyo zibasanze bibereye mu mirimo yabo, barazihorera nazo zikigira mu byazo.

Wagirango ntizizi ko kurwana bibaho. Turamutse twitegereje neza imibereho yazo hari byinshi zishobora kutwigisha.

Ziriya nyamanza uko ari eshatu zihanze amaso ahanditse . UBUTEGETSI BUGENDERA KU MATEGEKO (RULE OF LAW).

Ikamba (Crown) — Iri kamba twashyizeho ni ikimenyetso cyerekana ko duharanira ubwami buvuguruye kandi bufite isura nk’ubwami bwo mu bihugu bifite ubukungu na demokarasi isesuye, nk' Ubuyapani, Ubwongereza, Ububiligi, Ubuholandi, n’ibindi bihugu. Abanyarwanda nibo bazagena isura y’ikamba umwami azambara, kandi rizaba ari iryabo.

Bazaryambika umwami w’icyubahiro gusa bihitiyemo, nihagira icyo bamukemanga barimwambure barihe undi uryambara uzaba ari Ntamakemwa kubera ko azaba ari intangarugero mu kugira umutima wa kimuntu kandi yujuje ibisabwa byose ( Job Description and Personal Specification ). Biragoye kugirango ubu bwami duharanira buzabe bubi mu Rwanda kubera ko uko bwakabaye bwose buzaba buri mu maboko y’abanyarwanda, nibo bazaburema uko babwifuza; hazifashishwa regence kugirango bazahitemo umwami bibonama nta huti huti.

Umurongo wacu wa politiki ntugira amayobera: ibikorwa byacu tubishyira ku karubanda aho buri wese ashobora kubisanga. Uwo murongo dukurikiza ni uyu: twamagana twivuye inyuma Repubulika z’u Rwanda kubera amaraso menshi y’inzirakarengane abarirwa ku gatwe kazo, twamagana twivuye inyuma ubwami bugendera kuri karinga n’ubwiru kubera ko bwanyujije u Rwanda mu mateka mabi n’ubu rwananiwe kwivanamo, duharanira igeragezwa ry’ubwami bugendera kw’itegekonshinga kandi burangwa na regence n’umwami w’icyubahiro gusa.

Twamaganira kure karinga n’ubwiru, dushyigikiye byimazeyo demokarasi isesuye, dushyigikiye igitekerezo cya regence n’umwami w’icyubahiro gusa, Umwami uri Ntamakemwa, twitaye ku nyungu rusange nyakuri z’abanyarwanda twese.

Mwizina rya Komite Nyobozi;

Secretary General

Ihuriro ry'Inyabutatu - RPRK

Final Final logo Inyabutatu RPRK

About us

Robot

Platea tristique eleifend non vitae pulvinar est ac Curabitur non auctor. Tincidunt fames pulvinar Curabitur Curabitur adipiscing consequat justo ut dui tristique. Interdum nec tincidunt auctor tincidunt fames pulvinar curabitur...

You are here: Home Home page articles IKIRANGANTEGO CY'IHURIRO RY'INYABUTATU - Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom - ( RPRK)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS