Sunday, 10 17th

Last updateFri, 26 Jul 2019 3pm

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Welcome to Inyabutatu

Itangazo rya comite iyobora Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK (Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom)

flag

Posted: 2014-06-05
Source: Inyabutatu-RPRK

Bwana Nkubito Eugene aherutse kwandika avuga ko yavanywe ku mwanya wa chairman ngo n’abagize ishyaka atigeze ayobora! Abagize komite nyobozi y’Ihuriro ry’Inyabutatu-RPRK n’abakangurambaga (Senior cadres) b’Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK bakoze inama kw’itariki ya 15 Mata 2014; mu byo basuzumye muri iyo nama, iby’ingenzi ni ibi uko ari bine: vision and mission by’Ihuriro ry'Inyabutatu- RPRK, ikirangantego cy'ihuriro ry'Inyabutatu, gukosora "R" ebyiri ziri mu inyito y’Ihuriro ry'Inyabutatu, imyifatire ya Nkubito Eugene.

1. Vision and Mission

Inama yemeje inyandiko ebyiri. Inyandiko imwe irerekana neza vision y’Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK naho indi nyandiko irerekana Mission y’Ihuriro ry'Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK, kanda hano (VISION AND MISSION STATEMENTPosted by: admin Views: 142). Inyandiko ya Vision irasobanura neza umugambi nyamukuru w’Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK, aho Ihuriro rihagaze n’icyo ribereyeho, uko ryibona mu bihe bizaza kugirango ritavaho ryibagirwa iyo rijya rigatangira guhuzagurika.

Naho inyandiko ya Mission irerekana inzira Ihuriro ry'Inyabutatu rizanyuramo kugirango rigere ku ntego. Abashaka kugira icyo bavuga kw’ishyaka ryacu byaba byiza babanje gusuzuma izo nyandiko uko ari ebyiri kuko nizo zerekana philosophy yacu: ishyaka ryacu si akarima k’umuntu runaka cyangwa agatsiko k’abantu aba n’aba; riharanira kuvugisha ukuri, gukorera mu mucyo, gufata ibyemezo hakoreshejwe amategeko agenga demokarasi, kuzirikana buri gihe inyungu rusange z’abanyarwanda bose no kwamaganira kure ba Rujindiri barya ntibahage.

Abashaka kwigira ibigirwamana turashaka kubasimbuza imiyoborere myiza yimakaza uburenganzira bw’ikiremwamuntu, ituma u Rwanda ruhinduka igihugu kigendera ku mategeko abanyarwanda bibonamo kandi bose bubahiriza, ishyira ubutegetsi mu biganza by’abenegihugu kubera ko bafite demokarasi isesuye.

Nk’uko tudahwema gusobanurira abanyarwanda ko dushaka igeragezwa ry’ubwami bugendera kw’itegekonshinga hifashijijwe regence umwami akazaba uw’icyubahiro gusa, Chairman w’Ihuriro ry'Inyabutatu agomba kuba umuntu w'icyubahiro gusa, akamenya ko imiyoborere myiza twifuriza abaturage twayinjiyemo hakiri kare kuko dushyira mu ngiro ibyo twigisha.

Umwanya wa chairman w’Ihuriro ry’Inyabutatu-RPRK ugenewe umuntu w’intangarugero mu kwitanga atizigamye kugirango ishyaka rirusheho kugira umusaruro twese twishimiye. Nk’uko Yezu yogeje ibirenge by’intumwa ze, akazitegeka kwigana icyo gikorwa cye, akazumvisha ko umushumba mwiza ari uwicisha bugufi atari umunyagitugu, twamaganira kure umuyobozi uwariwe wese wakoresha umwanya afite akigira indakoreka, akirata, niyo mpamvu mwihuriro ry'Inyabutatu-RPRK dushimangira ko umukuru w'igihugu agomba kuba uw'icyubahiro gusa kuko nyuma y'Imana hakurikiraho amategeko abantu bose bibonamo kandi bitoreye.

Twemera ko kugirango abantu babane neza, bagomba kwiyubaha, kwubahana,kworoherana no kuba magirirane; uwo Imana yahaye ingabire nyinshi kurusha abandi,nazikoreshe abafasha kubaho neza aho kuzikoresha yirata nk’aho ariwe wiremye cyangwa wazihaye..

Twemera ko ahubwo umuntu agomba gutegekwa na strong institutions yibonamo.

2. Ikirangantego cy’Ihuriro cy'Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK Hari byinshi abari mu nama banenga kiriya kirangantego Bwana Eugene Nkubito akunda gukoresha iyo ashyize inyandiko ze ahagaragara. Mu ncamake, dore bimwe mu byo bakinenga:

a. Kiriya kirangantego kirasa bikabije n’ikirangantego gikoreshwa aya magingo na Kigeri Ndahindurwa wahoze ari umwami.

b. Kiriya kirangantego cyibutsa abantu ikirangantego cya FPR yoretse u Rwanda mu mivu y’amaraso n’amarira: ibyo birangantego byombi biriho igihanga cy’intare. Intare ni inyamaswa abantu batinya cyane kuko aho kubahunga nk’izindi nyamaswa nyinshi, intare irabahiga ikabarya yaryohewe ntacyo yishisha.

Nyamara bo iyo bayishe hari benshi batayikoza mu kanwa, inyama zayo zirababihira kuko nayo itarya ibyatsi itunzwe n’inyama gusa. Wagirango abakunda ikirangantego cy’intare bifuza kumera nkayo bakitwa “Intare y’akanwa”, utabaviriye mu nzira ngo abareke bakore icyo bishakiye bamwereka uko intama zambarwa, ubuzima bwe ntacyo bubabwiye.

Ntagitangaje rero kubona badafite umutima wa kimuntu bakitwara nk’intare zo mw’ishyamba.

c. Kiriya kirangantego gifite ingoma yibutsa abanyarwanda karinga n’abiru bayo. Karinga yabaga ibwami igahora yambaye ibishahu by’abantu abami bambuye ubuzima. Abo umwami yicaga yavugaga ko ari karinga yabatanze.

N’umwami ubwe karinga yari imuri hejuru.

Abanyarwanda barayitinyaga bakayikomera amashyi, bakayivugiriza ingoma (kandi ubusanzwe mu Rwanda rwa kera, ingoma zavugiraga umwami wenyine n'impundu), bakayiheka mu ngobyi , nk’uko bahekaga umwami mu ngobyi kandi atarwaye.

Niba hari ikigirwamana abanyarwanda basengaga ni karinga

Muri 1961, abanyarwanda bemeje inshuro ebyiri zose (kw’itariki ya 28/1/1961 no kw’itariki ya 25/9/1961) ko badashaka na busa karinga, ubwiru, abiru, ubwami bugendera kuri karinga kandi bugendera k’ubwiru, na Kigeri Ndahindurwa wahoze ari umwami amashyaka yarahagarariye abaturage yacanye umubano nawe yohereza telegaramu imwanga kubera kunangira kwe kuli kalinga n'ubwiru, kanda iyi link: (Uwanze gusinya yarahemutse! (Twiyemeje kuvugisha ukuli: uwariwe wese wagize uruhare mu marorerwa yoretse u Rwanda kuva mu mwaka wa 1959, yikosore kandi anicuze imbere y'Imana).

Abakomeza kwihambira kuri karinga n’ubwiru biri muri kiriya kirangantego Bwana Nkubito Eugene arata bazumva ryari ko ibyo bintu ntaho bihuriye na demokarasi abanyarwanda bakomeje gufungwa no gupfa ariyo baharanira?

3. Imyifatire idahwitse ya Bwana Eugene Nkubito

Ubwumvikane buke hagati ya Bwana Eugene Nkubito na komite nyobozi bwarushijeho kwigaragaza kubera kiriya kirangantego, uwavuze ngo “Impamvu ingana ururo” yavuze ukuri. Komite yavanyeho ikirangantego cyari gisanzwe gikoreshwa n’Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK, komite igikuraho hakurikijwe amategeko agenga demokarasi.

Bwana Eugene Nkubito yanga kwemera ibisobanuro byose bya komite, ahitamo kwitandukanya nayo no kugundira ikirangantego komite yanze.

Dore na n’ubu nicyo agikoresha. Amanama yose yakozwe agamije kwunga Bwana Eugene Nkubito na komite y’Ihuriro yabaye imfabusa kubera ko Bwana Eugene Nkubito yanze kuva ku izima ahubwo arushaho gukaza umurego wo kwanga gushakira hamwe na bagenzi be umuti w’ikibazo kibabaje buri wese.

Abari mu nama bose bafashe icyemezo cyo kumwambura umwanya w'icyubahiro wa chairman, komite nyobozi ihita isohora itangazo ribimenyesha abanyarwanda, kanda hano: ( ITANGAZO Posted by: admin Views: 118). Iryo tangazo nta na hamwe rivuga nabi Bwana Eugene Nkubito: ntaho duhuriye na politiki yo gusebanya, politiki y’ibinyoma, politiki y’igitugu n’iterabwoba no kumena amaraso, politiki yo kubunza urunywa, politiki yo kugurisha roho yawe ngo wifatire ubutegetsi byanze bikunze, politiki yo kuryanisha abantu aho gushimangira umubano mwiza mu bantu, izo zose ni politiki z’ubuswa ntituzishaka. Twese dusa nabakorera ku karubanda: ibyo dukora tubinyuza ku maradiyo no ku mbuga za internet duhereye kuri radio yacu " Radio inyabutatu" na site "Inyabutatu.com" (twabonye twiyushye akuya) kandi dushyira ibikorwa byacu imbere ya byose bikanajya kukarubanda.

Ntidukora bufuku, dutinya umwijima kubera ibyihebe biwitwikira bigakora amarorerwa, kwibera m’urumuri biratunezeza...

4. Gukosora inyuguti ebyiri "R" mu izina ry’Ihuriro ry'Inyabutaut-RPRK.

Ishyaka ryacu ryitwa Ihuriro ry’Inyabutatu-RPRK ( Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom), ibisobanuro bigendana na ziriya nyuguti”RPRK” byo byarahindutse. Abari mu nama yo kw’itariki ya 15 Mata 2014 bemeje inyuguti “RPRK” ziri mu cyimbo cya “Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom”. Izo mpinduka zitaraba, inyuguti “RPRK” zari mu cyimbo cya “Rwandese Protocol to return the Kingdom”. Ikosorwa ryabaye ku magambo akurikira: "Rwandese", "Return the" kingdom.

a. Mu gifaransa, Repubulika y’u Rwanda yitwa Republique Rwandaise. Kubera ko abategetsi ba repubulika babanjirije inkotanyi-FPR bakoreshaga igifaransa birashoboka ko aribo batumye ijambo “Rwandese” ryogera hose kurusha ijambo “Rwandan”. Ijambo“Rwandaise” n’ijambo “Rwandese” ayo magambo yombi asa nk’aho avugitse kimwe.

Abazi icyongereza bakivuga nk’ururimi kavukire rwabo bakunze gukoresha ijambo “Rwandan” nk’uko bamenyereye gukoresha amagambo “Ugandan, Kenyan, Tanzanian”. Ikindi ijambo “Rwandan” rirusha ijambo “Rwandese” ni uko “Rwandan” ihinduka “Rwandans” mu bwinshi, naho ijambo “Rwandese” ntacyo rihindukaho mu bwinshi.

Bwana Eugene Nkubito mu bihe bitari kure azibona ari mu bantu bake bagikoresha ijambo “Rwandese”.

b. Iyo twakoreshaga ijambo “Return” hari abantu bagiraga impungenge bakaduhata ibibazo byinshi nk’ibi: Ese ko mukoresha ijambo “Return” ni ukuvuga ko mushaka kugarura mu Rwanda karinga n’ubwiru? Ese ijambo “Return” rirerekana ko u Rwanda muzarusubiza inyuma rukamera nk’uko rwari rumeze ku ngoma ya Cyami abazungu bataraduka mu Rwanda?

Ese “Return” irerekana ko muzagarura Kigeri Ndahindurwa na karinga ye, hanyuma agakomeza kwitwara nkuko yarameze mbere y’uko ava mu Rwanda asuzugura abamurushaga experience (barimo na mukuru we Etienne Rwigemera) agatuma ibintu bidogera? Kuki mukoresha ijambo “Return” n’ijambo “igeragezwa” kandi rimwe risa naho rivuguruza irindi?

c. Ku bantu bazi ururimi rw’icyongereza bazi ko article “the” itandukanye na article “a”. Iyo umuntu ashaka kuvuga “kingdom” azi neza, iriho, itari ibonetse yose, ayiganiraho avuga “the kingdom”. Uvuga “the kingdom” aba avuga kingdom azi neza mu mutwe naho iherereye kuburyo ashobora kuyishushanya ku rupapuro bibaye ngombwa cyangwa akayerekana ku ikarita y'isi (map), atirirwa agingimiranya ashakisha amagambo yo kuyisemurira abatayizi, ugirango habuzeho gato ngo ayikozeho imitwe y’intoki.

Twebwe twahisemo gukoresha “a Rwandan Kingdom” kugirango twerekane icyubahiro dufitiye abanyarwanda, ko nta kingdom iyi n’iyi dushaka kubatura hejuru ngo tubahitiremo iyo tubahatira kwemera.

Ahubwo iyo kingdom ni abanyarwanda bazayiremera uko bayishaka. Ni nayo mpanvu dukoresha invugo " Igeragezwa ry'ubwami bugendera kw'itegekonshinga hifashishijwe regence".

5. Nkuko twabisobanuye, mw'Ihuriro ry'Inyabutautu- RPRK,umwanya "chairman" ni uwicyubahiro gusa! Ibyo Bwana Eugene Nkubito arabizi neza kuko akiri "Chairman" yasinyaga aho Komite Nyobozi imweretse gusinya nyuma yuko hafashwe icyemezo cyo gusohora inyandiko iyo ariyo yose.

Icyemezo cyo kumwamubura icyo cyubahiro kimaze gufatwa, icyubahiro cyo gutangaza itangazo ryo kumukura ku buyobozi cyahawe Bwana Mutarambirwa Joseph umwe mu bagize Komite Nyobozi y'Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK.

Icyubahiro cyo gusinya inyandiko iyariyo yose y'ihuriro ry'inyabutatu-RPRK gihabwa uwariwe wese mu bagize comite nyobozi y'ihuriro ry'inyabutatu-RPRK kandi rigatangazwa ku www.inyabutatu.com no kuri www.radioinyabutatu.com

Nkuko twabibabwiye, icyemezo cyo gukura Bwana Eugene Nkubito cyafashwe na Komite Nyobozi ifatanije n'abakangurambaga (Senior cadres) ku itariki ya 15/5/2014. Mwiyunvire namwe ibice bimwe byuko ibyemezo byafashwe mu nama musanga kuri izi audio 6 (ANNEXTURES A-F)

Mu izina rya Komite Nyobozi

Mutarambirwa Joseph

Executive Member

Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK

Final Final logo Inyabutatu RPRK

About us

Robot

Platea tristique eleifend non vitae pulvinar est ac Curabitur non auctor. Tincidunt fames pulvinar Curabitur Curabitur adipiscing consequat justo ut dui tristique. Interdum nec tincidunt auctor tincidunt fames pulvinar curabitur...

You are here: Home Home page articles Itangazo rya comite iyobora Ihuriro ry'Inyabutatu-RPRK (Rwandan Protocol for a Rwandan Kingdom)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS